استانداردها

دستورالعمل ارزیابی مدیریت دارایی های فیزیکی ارزش آفرین در سازمان بنادر و دریانوردی

دستورالعمل ارزیابی مدیریت دارایی های فیزیکی ارزش آفرین در سازمان بنادر و دریانوردی

28 دی 1398

این دستورالعمل براساس Institute Asset Management)IAM)-انستیتو مدیریت دارایی های فیزیکی می باشد. دستور العمل ارزیابی مدیریت دارایی های فیزیکی ارزش آفرین برای سازمان بنادر و دریانوردی بر اساس مدل IAM- انستیتو مدیریت دارایی های فیزیکی در سال 1397 توسط دپارتمان نگهداری و تعمیرات و مدیریت دارایی های فیزیکی گروه مهندسین مشاور ایتسن تدوین شده است.

بیشتر بخوانید
نظام نامه مدیریت دارایی های فیزیکی ارزش آفرین در سازمان بنادر و دریانوردی

نظام نامه مدیریت دارایی های فیزیکی ارزش آفرین در سازمان بنادر و دریانوردی

28 دی 1398

این نظام نامه بر اساس مدل Institute Asset Management)IAM) - انستیتو مدیریت دارایی های فیزیکی می باشد. نظام نامه مدیریت دارایی های فیزیکی ارزش آفرین برای سازمان بنادر و دریانوردی بر اساس مدل IAM- انستیتو مدیریت دارایی های فیزیکی در سال 1397 دپارتمان نگهداری و تعمیرات و مدیریت دارایی های فیزیکی گروه مهندسین مشاور ایتسن تدوین شده است.

بیشتر بخوانید
استاندارد ISO 13306 - اصطلاحات نگهداری و تعمیرات

استاندارد ISO 13306 - اصطلاحات نگهداری و تعمیرات

29 اردیبهشت 1398

تهیه کننده : مهندس مصطفی طبسی کارشناس ارشد مدیریت دارایی های فیزیکی

بیشتر بخوانید