مشتریان

اداره کل بنادر و دريانوردي استان هرمزگان مجتمع بندر شهید رجایی

اداره کل بنادر و دريانوردي استان هرمزگان مجتمع بندر شهید رجایی

پروژه ها

  1. خدمات مشاوره فنی در زمینه نگهداری و تعمیرات تجهيزات خشكي مجتمع بندری شهید رجایی