مشتریان

شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد

شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد

پیاده سازی سیستم نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان در شرکت بهره­برداری قطار شهری مشهد

پروژه ها

  1. پیاده سازی سیستم نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان در شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد
  2. بررسی و ارتقاء سیستم نگهداری و تعمیرات در حوزه ریلی درون شهری