آخرین مقالات

نمونه استفاده از روش هزینه چرخه عمر برای جایگزینی دستگاه UPS در یک سازمان نظامی

نویسندگان: محمود محمودی، محمدرضا حمیدی، محمدحسین رهنمائی پذیرش شده در "دوفصلنامه علمی پژوهش در مهندسی نگهداشت دفاعی"

بیشتر بخوانید
بکارگیری آنالیز نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان در ماشین سوزن

نویسندگان: سید سهند سبطی، امیرمسعود تیره کار، زهرا راجی پور پذیرش شده در "دوفصلنامه علمی پژوهش در مهندسی نگهداشت دفاعی"

بیشتر بخوانید
تحلیل عوامل موثر بر گردشگری دریایی و ارائه برنامه عملیاتی برای توسعه آن

نویسندگان : کاظم دژانگاه، محمد حسین رهنمایی، مهدی سیفی مرادی، پذیرش شده در بیستمین همایش صنایع دریایی- آذر 97

بیشتر بخوانید