اخبار

انجام پروژه خودارزیابی وتدوین نقشه راه تعالی دارایی های فیزیکی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه هرمزگان توسط تیم ممیزین گروه مهندسین مشاور ایتسن

کارشناسان گروه مهندسین مشاور ایتسن ، آقایان مهندس عربی و مهندس طبسی، سرممیز و ممیز محترم شرکت مذکور به همراه مسئولین محترم منطقه هرمزگان و با حضور کارشناس ارشد اداره مهندسی کیفیت و بهره وری پخش فرآورده های نفتی ایران جناب آقای شاهرخی ،در راستای فرایند خود ارزیابی و تدوین نقشه راه تعالی دارایی های فیزیکی ، طی تاریخ 8 تا 10 اسفندماه، منطقه مذکور را ارزیابی کردند.


نظر شما