اخبار

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با مدیریت دارایی های فیزیکی و ارزیابی وضعیت مدیریت دارایی های فیزیکی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه یزد توسط تیم ارزیاب گروه مهندسین مشاور ایتسن

برنامه پروژه طرح ریزی فرآیند خودارزیابی و تدوین نقشه راه تعالی دارایی های فیزیکی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه یزد طی روزهای هشتم تا دهم اسفندماه سال ۹۵ با حضور نمایندگان شرکت گروه مهندسین مشاور ایتسن در منطقه یزد اجرا گردید. در این برنامه در روز اول دوره آموزشی آشنایی با مدیریت دارایی های فیزیکی با حضور معاونین منطقه، روسا و کارشناسان واحدهای مختلف منطقه در ساختمان ستاد منطقه برگزار و در پایان دوره پرسشنامه خودارزیابی توزیع و تکمیل گردید. در روز دوم نمایندگان شرکت گروه مهندسین مشاور ایتسن با حضور در انبار نفت منطقه یزد ضمن بازدید از تاسیسات انبار نفت، انبار کالا، و نحوه تعمیر و نگهداشت، با روسای انبار نفت، خدمات فنی مهندسی و HSE دیدار و از آنان مصاحبه به عمل آوردند. ایشان در روز پایانی ضمن بررسی اسناد و مدارک مورد نیاز جهت ارزیابی، طی جلسه ای با حضور معاونین و روسای واحدها به جمع بندی ماموریت خود پرداختند.


نظر شما