اخبار

ارزیابی وضعیت مدیریت دارایی های فیزیکی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه ساری توسط تیم ممیز گروه مهندسین مشاور ایتسن

کارشناسان گروه مهندسین مشاور ایتسن ، آقایان مهندس عربی و مهندس سیفی، سرممیز و ممیز محترم شرکت مذکور به همراه مدیر محترم، روسای واحدهای ستادی و کارشناسان واحدهای مربوطه ، منطقه ساری را در راستای فرایند خود ارزیابی و تدوین نقشه راه تعالی دارایی های فیزیکی ، طی تاریخ 27/10/95الی 29/10/95 ،  ارزیابی کردند.


نظر شما