اخبار

انتخاب گروه مهندسین مشاور ایتسن به عنوان مشاور مدیریت دارایی فیزیکی پالایشگاه نفت تبریز

گروه مهندسین مشاور ایتسن به عنوان مشاور پروژه " استقرار نظام مدیریت دارایی های فیزیکی در شرکت پالایش نفت تبریز" انتخاب شد.

در راستای پروژه مذکور گروه مهندسین مشاور ایتسن عهده دار خدمات زیر  بر اساس  مدل IAM می باشد:

• ارزيابي نظام مديريت دارائي هاي فيزيكي و تدوين نقشه راه
• مديريت تغيير فرهنگي سازماني (ارزيابي شبكه تغيير فرهنگي و برگزاري جلسات كميته تغيير)
• تدوين برنامه هاي استراتژي دارائي هاي فيزيكي و مشاوره جهت پياده سازي و پشتيباني از آنها
• تدوين نظام تصميم گيري مديريت دارائي هاي فيزيكي و پياده سازي آن
• ارزيابي نهائي و گزارش وضعيت نهائي


نظر شما