اخبار

برگزاری دوره هزینه یابی چرخه عمر دارایی (LCC)

طی روزهای 20 و 21 بهمن ماه با حضور نمایندگانی از معاونت فنی و نگهداری ، اداره تعمیر و نگهداری تجهیزات مخابرات و الکترونیک و پیمانکاران بندر امام خمینی دوره مدیریت هزینه بابی چرخه عمر دارایی ها (LCC) در واحد آموزش بندر امام خمینی برگزار گردید.

هدف این دوره آشنایی با مفاهیم پایه، هزینه های چرخه عمر و بررسی مدل های موجود در این زمینه بوده است. 

در طی این دوره، شرکت کنندگان به تعیین عمر اقتصادی ، ارزیابی چند گزینه و تعیین زمان جایگزینی تجهیزات پرداختند.

هم چنین مثال هایی در خصوص تعیین عمر اقتصادی شناورهای لایروب و تجهیزات مخابراتی بررسی شد.

 


نظر شما