ارزیابی و تدوین نقشه راه تعالی مدیریت دارایی‌های فیزیکی

ارزیابی وضعیت مدیریت دارایی در یک مجموعه، اولین گام در راستای پیاده‌سازی و بازنگری سیستم مدیریت دارایی است. این ارزیابی از جنبه‌های عملکردی متفاوت دخیل در مدیریت دارایی، مانند فرآیند خرید تجهیزات و قطعات یدکی، نحوه بهره‌برداری و تعمیر تجهیز، نحوه مدیریت فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات(نت) و مدیریت انبار، سازمان را سنجیده و موقعیت فعلی سازمان را مشخص می‌کند. با مشخص شدن وضعیت فعلی در سازمان و شناسایی نقاط قوت و بهبود مجموعه، همچنین تعیین چشم انداز مورد نظر سازمان، می‎توان نقشه راهی جهت تعالی، متناسب با توانایی سازمان تدوین نمود. ارزیابی وضعیت مدیریت دارایی در یک سازمان و تدوین نقشه راه تعالی مناسب، نیازمند شناخت دقیق از عوامل موثر در مدیریت دارایی و شناخت الگوهای موفق مدیریتی در این زمینه است.

شرکت مهندسین مشاور ایتسن، با سال ها تجربه در زمینه مدیریت دارایی و مدیریت نگهداری و تعمیرات، آمادگی دارد تا سازمان شما را در این امر همراهی نماید. این شرکت ضمن برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی مورد نیاز، می تواند شما را در تدوین برنامه استراتژیک مدیریت دارایی سازمانی مطابق با استاندارد ISO 55000یاری نماید.