مقالات

نمونه استفاده از روش هزینه چرخه عمر برای جایگزینی دستگاه UPS در یک سازمان نظامی

در این مطالعه یک دستگاه UPS پرظرفیت موجود در صنایع نظامی کشور که از سال 1382 در حال بهره برداری بوده و به دلیل افزایش استهلاک و میزان کارکرد دارای مشکلات قابل توجهی شده است، انتخاب گردیده است. دلیل این انتخاب، حساسیت بالا در نگهداری تجهیزات الکترونیکی نظامی و افزایش قابلیت اطمینان این گونه تجهیزات در زمان نیاز بوده است. پس از برگزاری جلسات طوفان فکری و بررسی سناریوهای مختلف توسط خبرگان سازمان دو گزینه نهایی گردید: الف) استفاده از دستگاه UPS فعلی و انجام تعمیرات اساسی در صورت امکان. ب)خرید یک دستگاه UPS جدید با تکنولوژی به روزتر و جایگزینی آن با دستگاه فعلی. برای انتخاب یکی از گزینه های بالا از روش هزینه یابی چرخه عمر ( LCC) به منظور تعیین گزینه بهتر از منظر صرفه اقتصادی استفاده شده است. پس از بررسی و انجام محاسبات با ملاحظه هزینه های سرمایه گذاری و نگهداشت هر دو گزینه نتیجه حاصله از مطالعه، حاکی از آن بود که هزینه یکنواخت سالیانه ( EUAC ) استفاده از دستگاه UPS فعلی بیشتر از هزینه یکنواخت سالانه جایگزینی و خرید دستگاه UPS جدید و خارج از سرویس کردن سیستم فعلی است.