اخبار

تدوین "ضابطه طراحی دپو و پارکینگ های قطار شهری" (نشریه شماره 803 سازمان برنامه و بودجه کشور )

در چارچوب ماده (34) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور موضوع نظام فنی و اجرایی یکپارچه ، ماده (23) قانون برنامه و بودجه و آئین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی ، به پیوست ضابطه شماره 803 امور نظام فنی ، اجرایی ، مشاورین و پیمانکاران ، با عنوان " راهنمای طراحی دپو و پارکینگ قطار شهری و حومه"  ، از نوع گروه سوم طی نامه شماره 99/659738مورخ 1399/12/06توسط رئیس محترم سازمان برنامه جناب آقای مهندس محمد باقر نوبخت ابلاغ گردید.

این ضابطه فنی حاصل سالها تجربه طراحی این مهندسین مشاور در زمینه طراحی دپوهای قطار شهری و بر اساس آخرین استانداردها، آئین نامه ها و الزامات ملی و بین المللی گرد آوری شده است. ضابطه فوق،کمک شایانی در بومی سازی تکنولوژی طراحی دپوهای قطار شهری در کشور می نماید. امید است نظرات ارزنده جامعه مهندسی کشور در این حوزه   بتواند اهداف تدوین این ضابطه را در آینده ارتقاء بخشد.


نظر شما