اخبار

انتخاب گروه مهندسین مشاور ایتسن به عنوان مشاور "بررسی و ارتقاء سیستم نگهداشت قطار شهری مشهد"

شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد جهت ارتقاء سیستم نگهداری و تعمیرات در حوزه ریلی اقدام به انتخاب مشاور نموده است. در همین راستا گروه مهندسین مشاور عهده دار ارائه خدمات مشاوره به شرح زیر می باشد:

  • آنالیز بحرانیت بر روی تجهیزات شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد
  • بررسی و پیاده سازی نت مبتنی بر قابلیت اطمینان(RCM) بر روی ده تجهیز بحرانی
  • بررسی و پیاده سازی مرور فعالیت های جاری (CPR)  بر روی تمام تجهیزات 
  • امکان سنجی و تهیه نقشه راه پیاده سازی نت مبتنی بر پایش وضعیت (CBM) بر روی تجهیزات مرتبط
  • تهیه نظام نامه تحلیل علل ریشه ای وقایع (RCA)  و تحلیل علل ریشه ای خرابی ها (RCFA) 
  • تهیه نظام نامه بازرسی مبتنی بر ریسک (RBI) و انجام آن بر روی یک تجهیز
  • تهیه نظام نامه آنالیز هزینه چرخه عمر (LCC) و انجام آن بر روی سه مورد تجهیز

نظر شما