بهینه سازی برنامه نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PMO)

برنامه‌های نگهداری و تعمیرات تجهیزات در مجموعه‌های صنعتی پیشرفته، اغلب بر اساس تجربه خبرگان مجموعه تدوین می‌شود و از طرف دیگر به مرور زمان ممکن است شرایط عملیاتی تجهیز تغییر نموده و یا تجهیز دچار زوال شده و توان تجهیز دستخوش تغییر شود، در چنین شرایطی بازنگری دوره ای برنامه‌های نگهداری و تعمیرات بر اساس تغییر شرایط تجهیز و سوابق تعمیراتی تجهیز منجر به بهینه‌سازی برنامه نگهداری و تعمیرات می‌شود.

بهینه‌سازی برنامه نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PMO) نیازمند تجربه بالا، دانش تخصصی و آشنایی با مفاهیمی چون الگوهای خرابی، پیامدهای خرابی و تجزیه و تحلیل آماری سوابق تعمیراتی دارد. کارشناسان و مشاورین ارشد گروه مهندسین مشاور ایتسن، آمادگی دارند سازمان شما را در این امر خطیر یاری نمایند.