مدیریت دارایی های فیزیکی و نگهداری و تعمیرات

نگهداری و تعمیرات بهینه از تاسیسات و تجهیزات صنعتی به اندازه ایجاد یک واحد صنعتی اهمیت دارد و بهره وری مفید از واحدهای صنعتی منوط به اتخاذ سیاست های دقیق و صحیح در مدیریت دارایی فیزیکی سازمان و بهره گیری بهینه از روش‌ها و سیستم های نوین نگهداری و تعمیرات است. شرکت ایتسن با درک اهمیت این موضوع از دو دهه قبل و به شکل تخصصی وارد این حوزه شده و خدماتی چون پیاده سازی، مدیریت، ارزیابی و نظارت بر اجرای سیستم های نگهداری و تعمیرات  را به کارفرمایان محترم ارائه می‌کند.