پروژه ها

بررسی و ارتقاء سیستم نگهداری و تعمیرات در حوزه ریلی درون شهری

 

 

شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد جهت ارتقاء سیستم نگهداری و تعمیرات در حوزه ریلی اقدام به انتخاب مشاور نموده است.

شرح خدمات:

در همین راستا گروه مهندسین مشاور عهده دار ارائه خدمات مشاوره به شرح زیر می باشد:

آنالیز بحرانیت بر روی تجهیزات شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد
بررسی و پیاده سازی نت مبتنی بر قابلیت اطمینان(RCM) بر روی ده تجهیز بحرانی
بررسی و پیاده سازی مرور فعالیت های جاری (CPR)  بر روی تمام تجهیزات 
امکان سنجی و تهیه نقشه راه پیاده سازی نت مبتنی بر پایش وضعیت (CBM) بر روی تجهیزات مرتبط
تهیه نظام نامه تحلیل علل ریشه ای وقایع (RCA)  و تحلیل علل ریشه ای خرابی ها (RCFA) 
تهیه نظام نامه بازرسی مبتنی بر ریسک (RBI) و انجام آن بر روی یک تجهیز
تهیه نظام نامه آنالیز هزینه چرخه عمر (LCC) و انجام آن بر روی سه مورد تجهیز