پروژه ها

انجام خدمات مشاوره ای مدیریت دارایی های فیزیکی شرکت آب و فاضلاب منطقه 3 شهر تهران

 

 

معرفی پروژه:

شرکت آب و فاضلاب منطقه 3 در جهت حرکت به سوی تعالی و افزایش بهره وری اقدام به انتخاب مشاور در زمینه ارزیابی و تدوین نقشه راه تعالی مدیریت دارایی فیزیکی نموده است. گروه مهندسین مشاور ایتسن در این راستا خدمات عهده دار ارایه خدمات مشاوره به شرح ذیل است:

  • ارزیابی وضعیت موجود و تحلیل اطلاعات
  • تدوین استراتژی ها و برنامه های عملیاتی در خصوص مدیریت دارایی های فیزیکی
  • بازنگری فرآیندهای مرتبط
  • تدوین سند نقشه راه تعالی
  • تدوین دستورالعمل ها و روش های اجرایی مرتبط
  • برگزاری دوره ‌های آموزشی

مدت قرارداد 5 ماه می باشد که  از تاریخ 1398/08/27 تا تاریخ 1399/02/27 می باشد.