پروژه ها

انجام خدمات مشاوره برای نظارت کارگاهی و عالیه بر بهره برداری و نگهداری و تعمیرات، فضای سبز و امور خدماتی سازمان منطقه آزاد اروند

 

 

 

شرح خدمات:

  •   راهبری سامانه PM
  •  نظارت کارگاهی و عالیه بر کلیه فعالیتهای اجرایی پیمانکاران
  •  بررسی وضعیت تاسیسات، ابنیه و فضای سبز
  •  بروز رسانی دستورالعملهای لازم برای بهره برداری صحیح از تاسیسات، ابنیه و فضای سبز
  •  بررسی و تایید صورت وضعیت پیمانکاران
  •  نظارت بر درخواست خرید قطعات و تعمیرات و تعویض قطعات معیوب
  •  تهیه چک لیستها و فرم ارائه گزارشهای لازم برای تجهیزات و ابنیه
  •  بررسی صورت وضعیتهای مربوط به خرید، امور خدماتی، تنظیفات و فضای سبز