پروژه ها

انجام خدمات مشاوره برای طراحی و استقرار سیستم نگهداری و تعمیرات و پیاده سازی سیستم مکانیزه نگهداری و تعمیرات CMMS در سازمان منطقه آزاد اروند

 

 

 

معرفی پروژه:

الف: مشاور در خرید نرم افزار CMMS و نظارت بر نحوه پیاده سازی و بارگزاری اطلاعاتی در آن
ب: نیاز سنجی الزامات نگهداری و تعمیرات شامل دستورالعملها، چارت و وظایف سازمانی، گردش کارها، گزارشات و غیره