دوره های آموزشی

تربیت ارزیاب سیستم مدیریت دارایی‌های فیزیکی

7 دی 1395

با توجه به استقبال مجموعه‌های مختلف در صنعت نفت و گاز کشور از پیاده سازی و بهره‌گیری از سیستم مدیریت دارایی‌های فیزیکی و نیاز به ارتقاء سطح علمی و تخصصی مدیران و کارشناسان این صنایع برای تربیت ارزیاب سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی مطابق دستور العمل ارزیابی ابلاغی وزارت نفت، دوره‌ آموزشی پیشِ رو جهت توانمندسازی مدیران و کارشناسان محترم اینگونه صنایع تهیه و پیشنهاد می‌گردد.

همچنین نظر به ابلاغ وزارت نفت به شماره 33/117282/932 مورخ 18/03/93 و اقدامات متقضی صورت گرفته در راستای ارزیابی اولیه و تهیه نقشه راه پیاده سازی و تعالی سیستم مدیریت دارایی توسط زیرمجموعه های وزارت نفت،  پر واضح است اینگونه مجموعه‌ها به جهت پیگیری و استمرار سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی نیازمند پایش مستمر و مستند وضعیت مدیریت دارایی های فیزیکی تحت امر خود، به صورت ادواری هستند.

 با توجه به نیازسنجی صورت گرفته و هزینه‌های برونسپاری انجام ارزیابی ادواری مجموعه‌های مختلف در صنعت نفت و گاز توسط مشاورین و پیمانکاران بیرونی، این گروه مهندسین مشاور در قالب یک طرح آموزشی پیشنهاد می‌دهد تا زیرمجموعه های وزارت نفت با توانمند سازی بدنه صنایع نفت و گاز، امکان بومی‌سازی فرآیند ارزیابی سیستم مدیریت دارایی در صنایع نفت و گاز را مهیا ساخته تا طی سال‌های آتی فرآیند ارزیابی سیستم مدیریت دارایی با اتکاء به توان مدیریتی و کارشناسی بومی صنایع محقق گردد. این امر ضمن کمک به نشر فرهنگ سازمانی متناسب با سیستم مدیریت دارایی، همزبانی بیشتری در سازمان بوجود آورده و منجر به درک عمیق‌تر مجموعه کارشناسی در مجموعه نسبت به مفاهیم مدیریت دارایی می‌شود. ارزیابی سیستم مدیریت دارایی توسط کارشناسان داخلی مجموعه ها، منجر به افزایش مشارکت کارکنان در پیاده‌سازی سیستم شده و هزینه‌های ارزیابی را کاهش می‌دهد.

سرفصل های این دوره آموزشی به شرح ذیل است:

الف) مقدمه

 • معرفی تاریخچه سیستم مدیریت دارایی‌های فیزیکی
 • مدل تعالی آپتایم (مدل مصوب وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران)
 • تشریح مراحل ارزیابی

ب) استراتژی مدیریت دارایی در یک مجموعه

 • اهمیت بهره گیری از طرح های راهبردی
 • کسب و کار مدیریت نگهداری و تعمیرات
 • ساختار و چهارچوب استراتژی
 • ارزیابی وضعیت مدیریت دارایی های فیزیکی
 • پیاده سازی برنامه های عملیاتی
 • برونسپاری نت

پ) مدیریت نیروی انسانی مرتبط به مباحث مدیریت دارایی های فیزیکی

 • اهمیت نیروی انسانی
 • مدیریت تغییر و عوامل تاثیر گذار
 • تغییر فرهنگ سازمانی
 • ساختار سازمانی
 • آموزش و توسعه

ت) مدیریت کار مرتبط به مباحث مدیریت دارایی های فیزیکی

 • سیکل مدیریت کار
 • دستور کار
 • مدیریت توقفات برنامه ریز شده و برنامه ریزی نشده

ث) تاکتیک های نگهداری و تعمیرات  

 • ملزومات
 • رویکردهای تاکتیک ها
 • نت انفعالی
 • نت پیش اقدام
 • رویکردهای مهندسی
 • حالات خرابی
 • نگهداری و تعمیرات پایش محور
 • نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه

ج) مدیریت انبار و قطعات یدکی

 • مسائل موجود در زمینه قطعات یدکی و انبار
 • دسته بندی کامل و دقیق اقلام موجود در انبارها
 • نحوه برخورد با قطعات کم مصرف و پرمصرف
 • چگونگی ارزیابی ریسک
 • بهینه سازی نقطه سفارش و میزان سفارش در اقلام پرمصرف
 • بهینه سازی میزان موجودی اطمینان در اقلام کم مصرف
 • تعیین Overstocks
 • اندازه گیری عملکرد و شاخص های انبار
 • نحوه چیدمان و طرحریزی انبار

چ) مدیریت عملکرد در مباحث مرتبط به مدیریت دارایی‌های فیزیکی

 • شاخص های ارزیابی عملکرد
 • ارزیابی میزان بهره وری
 • ارزیابی عملکردی تجهیزات
 • ارزیابی عملکردی فرآیندها
 • مقایسه وضعیت موجود با الگوهای موفق
 • کارت های امتیاز متوازن

ح) سیستم های پشتیبانی در مباحث مرتبط به مدیریت دارایی‌های فیزیکی

 • الگوهای موفق در پیاده سازی و بهره گیری از سیستم های پشتیبان کامپیوتری جهت تسریع و تسهیل فعالیت نت
 • شاخص های ارزیابی عملکرد یک سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات کامپیوتری
 • ماژول های یک CMMS استاندارد

خ) بهره گیری مجموعه از رویکردهای تجهیز محور

 • نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان
 • بهینه سازی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه
 • آنالیز علل ریشه ای خرابی
 • بهینه سازی فعالیت های نت
 • قابلیت اطمینان

د) بکارگیری تکنیک های مبتنی به کارگروهی در مباحث مرتبط به مدیریت دارایی های فیزیکی

 • نگهداری و تعمبرات پیشگیرانه فراگیر
 • اهداف و پیش زمینه های (TPM)
 • المان های پیاده سازی (TPM)

ذ) مدیریت  فرآیند در مباحث مرتبط به مدیریت دارایی های فیزیکی

 • بهینه سازی فرایند
 • فرآیندها ها در نگهداری و تعمیرات
 • تحلیل جریان فرآیندی در نگهداری و تعمیرات

ر) تشریح جزییات ارزیابی سیستم مدیریت دارایی

 • نحوه تکمیل پرسشنامه خودارزیابی سیستم مدیریت دارایی
 • نحوه مصاحبه با کارشناسان مرتبط به سیستم مدیریت دارایی
 • نحوه تهیه و تدوین گزارش ارزیابی

نحوه برگزاری دوره تربیت ارزیاب سیستم مدیریت دارایی‌های فیزیکی:

1- برگزاری دوره آموزشی تربیت ارزیاب سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی برای افراد و واحدهای مرتبط به مبحث مدیریت دارایی های فیزیکی

2- برگزاری آزمون تربیت ارزیاب

3- تصحیح برگه های آزمون تربیت ارزیاب و اعلام اسامی پذیرفته شدگان

4- صدور گواهی حضور در دوره تربیت ارزیاب برای تمام حاضرین و گواهی ارزیاب مدیریت دارایی های فیزیکی برای تمام افرادی که نمره حد نصاب لازم را از آزمون دوره کسب نموده اند.