مقالات

آنالیز و مدلسازی عددی زمان تعمیرات شناور

چکیده :

زمان تعمیرات  شناورها مدت زمانی است که شناور درتعمیرگاه شناورها بسر می برند، مالکان و تعمیرگاهها همیشه سعی میکنند که زمان تعمیرات را کاهش دهند چرا که کاهش زمان سبب کاهش از دست دادن درآمد (برای صاحبان کشتی با کاهش زمان غیر عملیاتی بودن شناور) و سبب افزایش گردش مالی سالیانه از طریق تعمیرات شناورهای بیشتر (برای صاحبان تعمیرگاهها) میشود.

در این مقاله اطلاعات تعمیراتی مربوط به 600 شناور باری از یک تعمیرگاه کشتی جمع آوری شده است و به کمک مدل رگرسیون خطی چندگانه توسعه داده شده و با استفاده از داده های اولیه به آنالیز آن پرداخته شده است. که در آن زمان تعمیرات شناور به عنوان تابعی از سن یک شناور، وزن خالص ، کارهای عمده تعمیراتی از قبیل پوشش بدنه ، لوله کشی، سازه های فولادی و پوشش مخزن در نظر گرفته شده است. سپس به کمک اطلاعات یکی از شناورهای بندر امام به برآورد زمان استاندارد شناو و مقایسه آن با نتایج تجربی آن و علل آن پرداخته شده است.