انتشارات

راهنمای تنظیم قراردادهای نگهداری و تعمیرات

راهنمای تنظیم قراردادهای نگهداری و تعمیرات

کتاب " راهنمای تنظیم قراردادهای نگهداری و تعمیرات"  به نگارش سازمان استانداردهای انگلستان و ترجمه جمشید اکبری , سهند سبطی , محمدحسین رهنمایی گردآوری شده است.

یکی از تصمیمات راهبردی و راهکارهای رایج در ارتقاء سطح توانمندی نگهداری و تعمیرات در جنبه های مختلف،برونسپاری و واگذاری این مسئولیت به پیمانکاران با تجربه و صاحب صلاحیت است. یکی از کلیدی ترین ملاحظات در واگذاری مسئولیت نگهداری و تعمیرات به پیمانکاران برون سازمانی،تنظیم و عقد قراردادهای مناسب با این شرکای کاری است!

تهیه شرح خدمات درست و شناسایی ریسک های محتمل، تعیین ضمانت ها و توجه به موضوعات مرتبط با مدیریت پیمان و ... از جمله برخی از مهمترین موضوعاتی هستند که در تنظیم و عقد اینگونه قراردادها باید در نظر گرفت.