انتشارات

هزینه یابی چرخه عمر برای مهندسین

هزینه یابی چرخه عمر برای مهندسین

امروزه در اقتصاد جهانی به دلیل فشارهای ناشی از بازارهای مختلف، تصمیم‌گیری در مورد خرید تجهیزات و ماشین آلات، مخصوصاً در مورد تجهیزات گران قیمت، تصمیمات مبتنی بر هزینه‌های خرید نمی‌باشد بلکه این تصمیم‌گیری‌ها، مبتنی بر هزینه‌های چرخه عمر تجهیزات است. تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که اغلب تجهیزات مهندسی، هزینه‌هایی را ایجاد کرده‌اند که بیشتر از هزینه‌های اولیه می باشد. درحقیقت، بر طبق مطالعات مختلف، هزینه نگهداری سیستم‌های مهندسی (لجستیکی و هزینه عملیاتی) می‌تواند بین 10 تا 100 برابر هزینه‌های تخمین زده شده، تغییر نماید. هزینه چرخه عمر یک سیستم ممکن است به طور ساده به عنوان مجموع همه هزینه‌های صرف شده در طول مدت عمر آن سیستم تعریف شود (کل هزینه نگهداری و خرید).