اخبار مرداد 98

انستیتیو مدیریت دارایی های فیزیکی

گروه مهندسین مشاور ایتسن به عنوان یک شخصیت حقوقی و مشاور صنعتی بخش خصوص عضو انیستیتو مدیریت دارایی‌های فیزیکی (IAM: Institute of Asset Management) شد. ...

بیشتر بخوانید ...
اداره مخابرات و الکترونیک

در میان بنادر تجاری ایران ،سالانه حدود نیمی از مبادلات غیر نفتی کشور از طریق بندر امام خمینی انجام میگیرد.از این رو یکی از مهمترین و بزرگترین پایانه های تجاری ایران محسوب میشود. با توجه به اهمیت و جایگاه بندر امام خمینی و سهم و تاثیر آن در اقتصاد کشور، ارائه خدمات پشتیبانی فنی به صورت مناسب جهت جلوگیری از ایجاد وقفه در فرآیندهای اصلی بندر بسیار مهم و ضروری تلقی میشود. ...

بیشتر بخوانید ...