اخبار تیر 98

بندر شهدد رجایی

گروه مهندسین مشاور ایتسن برنده مناقصه "ارائه خدمات مشاوره فنی در زمینه نگهداری و تعمیرات و نظارت عالیه و کارگاهی بر اجرای نگهداری، تعمیرات، راهبری، بهره برداری، مهندسی خرید و پشتیبانی قطعات و تجهیزات خشکی مجتمع بندری شهید رجایی" مورخ تیر ماه سال 1398 شد ...

بیشتر بخوانید ...